זכויות שימוש

מדיניות פרטיות

התאחדות התעשיינים בישראל (להלן: "ההתאחדות") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת זו (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת ההתאחדות במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

מסירת פרטים לאתר

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, שנת לידה, מין, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

 

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, יתועדו פרטי קריאתך ובמדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף "צור קשר". גם במדורים ושירותים נוספים אלה תציין ההתאחדות את שדות החובה הנדרשים למילוי, אם וככל שנדרש הדבר. למשל, בפנייתך לקבלת מידע עסקי או בנושא משאבי אנוש וגיוס כוח אדם.

 

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

 

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להתאחדות, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

 

שם משתמש וסיסמה

כאמור, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. ההתאחדות רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

 

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

 

מסירת תכנים לפרסום

ההתאחדות מאפשרת לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת בקורת, תלונות, הצעות לשיפור, סיפורים קצרים, ורעיונות לשיפור השירות או למוצרים חדשים. הנך מסכים ומאשר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בהתאחדות וטיפול בתלונות. כל זאת, לפי ראות עיניה של ההתאחדות ובכלל זה אתה מסכים שהתאחדות תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת.

 

בנוסף, במסירת התכנים לפרסום הנך מצהיר כי אינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף ההתאחדות מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, ההתאחדות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

 

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע שלהתאחדות, שמספרו 369753 בפנקס מאגרי המידע. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

• כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ההתאחדות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

• כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

• כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של ההתאחדות, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו;

 

• ליצירת הקשר אתך כשהתאחדות סבורה שקיים צורך בכך;

• לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

ההתאחדות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

• ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

• אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי ההתאחדות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

• אם יתקבל בידי ההתאחדות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההתאחדות;

• בכל מקרה שהתאחדות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• ההתאחדות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להתאחדות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

• ההתאחדות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהתאחדות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך.

• אם ההתאחדות תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של ההתאחדות ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

אבטחת מידע

ההתאחדות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ההתאחדות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ההתאחדות לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ההתאחדות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ההתאחדות תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

 

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להתאחדות לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי ההתאחדות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ההתאחדות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להתאחדות לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

ההתאחדות רשאית לשנות מידי פעם את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן בשימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share