נציג בלעדי (Only Representative)

תקנת ה REACH חלה באיחוד האירופי. החקיקה באיחוד אינה מכילה באופן ישיר חובות ואינה מקנה זכויות לגבי חברות במדינות שאינן חברות באיחוד כמו ישראל. לפיכך, הדרישה מיצרן או מיבואן לרשום חומרים על פי תקנת ה – REACH בין אם הם חומרים טהורים, בין אם הם בתערובות ובין אם הם באביזרים אינה חלה על יצרנים במדינות שמחוץ לאיחוד האירופי.


עם זאת, ליצרן הישראלי שחומרים שהוא מייצר נכנסים לשוק האירופי (בין כחומר, בין כתערובת ובין באביזר), יש אינטרס ברור שיירשמו (במידה שאינם מוחרגים). ללא הליך הרישום, לא ניתן יהיה להכניס חומרים לשוק האירופי והיצרן מסתכן באיבוד פלח שוק זה. לפיכך, אם יצרן ישראלי של חומר טהור, חומר בתערובות או חומר באביזר מוכר את מוצריו לשווקים של הקהילה האירופית עליו לוודא שהיבואן שמכניס את המוצרים לתחומי האיחוד האירופאי עומד בדרישות החקיקה הרלוונטיות, וביניהן תקנת ה - REACH, כלומר, שחומר שאינו מוחרג יהיה רשום בסוכנות האירופאית לכימיקלים.  


תקנת ה – REACH קובעת שהרישום ייעשה על ידי היצרן או היבואן האירופי של חומר. מכאן, שחומר שיוצר בישראל, יוכל להירשם על פי תקנת ה – REACH על ידי היבואן האירופי ובכך לאפשר את כניסתו לשוק האירופי. רישום החומר על ידי היבואן האירופי, מוריד נטל רב מכתפיו של היצרן הישראלי ומאפשר לו להמשיך ולעסוק בייצור החומר מבלי להתמחות במשפט האירופי בכלל, וסעיפי תקנת ה – REACH בפרט. עם זאת, מצב זה לא תמיד רצוי, ולפעמים אף יהיה בלתי אפשרי מהסיבות הבאות:

ראשית, הגורם הרושם את החומר יקבל בסופו את מספר הרישום על שמו. משמעות הדבר היא, שהזכות להביא את החומר שנרשם בכמות שנרשמה תיזקף לזכותו של היבואן, ותקנה לו מקור כוח ושליטה כלפי היצרן הישראלי. אם ירצה היצרן הישראלי להחליף את היבואן, יהיה עליו לבחור ביבואן אחר שרשם גם הוא את אותו החומר, ושהכמות שהוא מוכר מחומר זה אינה עולה על הכמות השנתית שהותרה לו למכירה.

שנית, רישום של חומר פירושו חשיפת מידע. לעיתים, המידע שצריך להיות מועבר הוא סוד מסחרי או מקצועי של היצרן, וחשיפתו תפגע במכירות. כך לדוגמא, הרכב של תערובות, חשיפת שמות ספקים יכולים להיות סודות מסחריים שהיצרן הישראלי לא ירצה להעביר ליבואן.

שלישית, גם אם היבואן מתחייב לרשום את החומר בכמות הנמכרת לו על ידי היצרן הישראלי, הרי שעדיין יש לקבל התחייבות מפורשת לכך שהכמות שנרשמת על ידו לחומר הנמכר שמורה ליצרן הישראלי. לדוגמא, נניח שיצרן ישראלי מוכר חומר באירופה בכמות שנתית של 8 טון. היבואן מתחייב לרשום את החומר בכמות של 10 טון ולכאורה, היצרן הישראלי בתחושה שהכמות שהוא מוכר באירופה מכוסה בכל מקרה אולם, המצב אינו כך בהכרח. יכול להיווצר מצב, שהיבואן האירופי מוכר באירופה חומר שהוא קונה משני יצרנים (לשם הדוגמא, אחד ישראלי והשני סיני). אם התחייב לרשום 10 טון, יכול להיות שבשנה שלאחר מכן ימכור 5 טון של היצרן הסיני, ואז יוכל למכור רק 5 טון של היצרן הישראלי. יוצא מכאן, שללא בדיקה מקדימה של מערך ההסכמים וההתחייבויות של היבואן האירופאי, יכול להתגלות ליצרן הישראלי מאוחר מידי, שלא כל הכמות אותה התכוון למכור בשנה באירופה מכוסה על ידי הרישום של היבואן האירופי.
 
על מנת להקל על רישום חומרים המיובאים לשטח האיחוד האירופי ומוכנסים לשוק האירופי ולגשר על פני כשלי השוק הצפויים שתוארו למעלה, שולב בתקנת ה  - REACH  מנגנון המאפשר רישום של חומרים על ידי גופים נוספים ליצרן האירופי או ליבואן. בדוגמה שלנו יכול היצרן הישראלי לרשום את החומר באירופה באמצעות הנציג  ללא הסתמכות על היבואן. במידה וימונה נציג בלעדי, מעמדו של היבואן האירופי יהיה כשל משתמש במורד שרשרת האספקה (Downstream User).
היצרן הישראלי יכול גם להסתמך על רישום של חומר שנעשה על ידי גורם חוץ אירופאי אחר שרשם את החומר באמצעות נציג בלעדי ומכר את החומר ליצרן הישראלי . 

מי יכול למנות נציג בלעדי?
על פי סעיף 8(1) לתקנת ה – ,REACH מי שהוא יישות משפטית טבעית (קרי – אדם) או מלאכותית (קרי – התאגדות משפטית) מחוץ לקהילה האירופית, שהוא מייצר חומר, חומר בתערובות או חומר באביזרים המיובאים לקהילה האירופית, יכול למנות באמצעות הסכם הדדי  נציג בלעדי על מנת לעמוד בחובות המוטלות על חומר שנכנס לשוק האירופאי על ידי תקנת ה -  REACH  (ביניהם חובת הרישום, אך גם חובות נוספות כפי שיפורט בהמשך). 
הנציג הבלעדי חייב שיהיה בידיו מסמך המעיד על מינויו כנציג בלעדי ומציין מפורשות את שם החברה אותה הוא מייצג. מומלץ לצרף מסמך זה לטפסי ה – IUCLID תחת פרק 1.7.
 
יצרן ישראלי יכול למנות נציג בלעדי אחד לכל חומר המיובא לאירופה, אולם גם יכול למנות נציג בלעדי אחד לכל החומרים המיוצרים על ידו ומיובאים לאירופה. 
 
מי יכול להיות נציג בלעדי?
נציג בלעדי יכול להיות מי שהוא יישות משפטית שמקום כינונה הוא אחת ממדינות האיחוד האירופי. יישות משפטית זו יכולה להיות טבעית (קרי – אדם) או מלאכותית (קרי – התאגדות משפטית). כמו כן, על מנת לשמש כנציג בלעדי, הוא צריך להיות בעל רקע מספיק בטיפול המעשי בחומרים ובקיא במידע שקשור אליהם על מנת שיוכל למלא את חובותיו של היבואן.
 
מה צריך לעשות יצרן ישראלי עם מינוי נציג בלעדי?
החל ממועד מינויו של הנציג הבלעדי, היצרן הישראלי צריך לספק לו מידע בנוגע לכמות החומר המוכנסת בשנה לאירופה, ואת רשימת היבואנים האירופאים המכניסים את החומר אותו ירשום הנציג הבלעדי לאירופה בכמויות שיירשמו על ידי הנציג הבלעדי כפי שדווחו בדו"ח IUCLID.
 
בטפסי הרישום שמגיש הנציג הבלעדי, עליו לציין במפורש מהי הכמות המכוסה על ידי הרישום מכלל הכמות המיובאת לאירופה. כך לדוגמא, יוכל יצרן ישראלי לחלק את הרישום בין הנציג הבלעדי לבין יבואן אחד או יותר, על פי שיקול דעתו. במידה ובנוסף לרישום כמויות של חומר על ידי נציג בלעדי יצרן ישראלי מייבא כמויות נוספות של חומר באופן ישיר לאירופה, הרי שהיבואן והנציג הבלעדי, צריכים כל אחד מהם להיות מסוגלים בנפרד, לתעד במידת הצורך בפני רשויות האכיפה אלו מהכמויות שיובאו כלולות ברישום על ידי הנציג הבלעדי, ואילו ממשלוחים שיובאו מכוסים על ידי היבואן.
 
מהן המשימות המוטלות על הנציג הבלעדי?
הנציג הבלעדי הוא האחראי בפני הסוכנות האירופאית לכימיקלים למלא אחר כל חובות היבואן כולל החובה לבצע רישום לחומר המיובא לאירופה. יש לשים לב שבנוסף לחובת הרישום, על הנציג הבלעדי מוטלות חובות נוספות כגון העברת מידע (Communication) בשרשרת האספקה, מסירת הודעות (Notification) על חומרים הגורמים דאגה רבה ביותר (SVHC), סיווג (Classification) ותיווי (Labelling) וכל החובות שיכולות להיגזר מחובת הרישוי (Authorisation) או מגבלות (Restrictions) על שימוש בחומר (סעיף 8(2) לתקנת ה – REACH).
 
תיק הרישום המוגש על ידי הנציג הבלעדי צריך לכלול את כל השימושים המשווקים על ידי היבואן (שעם מינוי נציג בלעדי מקבל סטטוס של שחקן במורד שרשרת האספקה) המכוסים על ידי הרישום. הנציג הבלעדי צריך להחזיק רשימה מעודכנת של יבואני החומר המכוסה על ידי הרישום ואת הכמויות המותרות למכירה על ידי כל אחד מהיבואנים, כמו גם על אספקה של גיליונות בטיחות עדכניים.

ידיעות חדשות בנושא
16.04.2010 - ניתן לשנות נציג בלעדי

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share